Privacy policy Juryauto.nl

Juryauto.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Juryauto.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Juryauto.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:
Stichting Evenementen Voertuigen h.o.d.n. Juryauto.nl, verder te noemen Juryauto.nl
JHG Teheux
Dautzenbergstraat 7, 6351 LT
info@juryauto.nl
0642720882

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1.  Toestemming
  2.Uitvoering van een overeenkomst met u
  3. Wettelijke verplichting
  4. Vervulling van een taak van algemeen belang
  5. Gerechtvaardigd belang van Juryauto.nl of een derde
  Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Juryauto.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het versturen van mailing;
 • het aangaan van overeenkomsten in de meest algemene zin;
 • het verstrekken van overeenkomsten voor autoverhuur doeleinden;
 • het bijhouden van de klantenadministratie;
 • social media;
 • het beantwoorden van vragen en klachten;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juryauto.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • zakelijk of privé telefoonnummer;
 • zakelijk of privé e-mailadres;
 • website;
 • bankrekeningnummer

Verwerken persoonsgegevens
Wij mogen persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij persoonsgegevens mogen verwerken is dat:

 • u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht aan derden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uitbesteding
Juryauto.nl kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Juryauto.nl blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Commercie en Marketing
Juryauto.nl gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor haar producten en diensten. Soms maakt Juryauto.nl selecties van haar klantenbestand, bijvoorbeeld om een product voor een bepaalde doelgroep aan te prijzen.

Analyse
Juryauto.nl zal uw persoonsgegevens gebruiken voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten.

Tracking scripts
Als u e-mails van Juryauto.nl ontvangt om u te informeren over onze producten en diensten, kan Juryauto.nl (met behulp van e-mail tracking scripts) klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien wanneer een e-mail is geopend of op bepaalde artikelen uit de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie kan worden gebruikt om de mailings te verbeteren, zodat ze beter aansluiten op uw persoonlijke voorkeur. Daarbij wordt geen informatie op uw computer opgeslagen, zoals bij cookies.

Cookies
Als u de website van Juryauto.nl bezoekt kan Juryauto.nl informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies kunt u lezen op de website: www.allaboutcookies.org.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Juryauto.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Door het gebruik van industrie standaard beveiligde omgevingen bent u optimaal verzekerd van de bescherming van uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens te krijgen van Juryauto.nl in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan Juryauto.nl zijn verstrekt en door Juryauto.nl via geautomatiseerde procedés zijn gebruikt.

Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Juryauto.nl van u heeft en informatie waarvoor hij die persoonsgegevens gebruikt. Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Wissen persoonsgegevens
Op eerste verzoek zullen wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.
Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij uw persoonsgegevens. Ook als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij uw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de (eventuele) ontvangers van uw persoonsgegevens weten.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze Privacy Policy wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit statement is voor het laatst herzien op 23 mei 2018.

Pin It on Pinterest